Brockhaus riemann zenei lexikon online dating korean dating traditions

General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. L UNDUNI VERS I TY PO Box117 22100L und 46462220000 Körforskning. A Global Bibliography Lund/Malmö, Körcentrum Syd, 2010 Dr. A Global Bibliography KOMMENTAR INLEDNING Detta är en körforskningsbibliografi. Den har sammanställts på uppdrag av Körcentrum Syd i syfte att kartlägga körforskningen i Sverige och globalt. “Hymnológia a slovenská hudobná historiografia v 20. [Hymnology and Slovak music historiography in the 20th century]. Eftersom ett mål med Körcentrum Syds verksamhet är att stärka körlivet och körforskningen regionalt och utveckla den nationellt, har ett behov av att kartlägga körforskningen och dess status quo formulerats. “Literaturbericht zur Hymnologie: Englischsprachige Dissertationen und Arbeiten 1997–2006”. Detta bland annat på grund av att körsjungandet står starkt i Sverige, medan körforskningen är nästintill osynlig eller tycks gömma sig bakom andra forskningstematiska inriktningar (musikpedagogiska, vokalmusikaliska, (musik)sociologiska, akustiska etcetera). En inventering ska kunna bidra till att uppmärksamma körforskningens brister och styrkor i Sverige och hjälpa till att positionera den i den globala diskursen om främst körhistoriska, körpedagogiska och körmusikaliska perspektiv. Därför är bibliografins kommentar också tänkt som en handledning i körforskningsfrågor för den som studerar eller forskar inom området.

Men dessa forskningsperspektiv har inte i nämnvärd grad syntetiserats eller ens sammanställts på ett samlat bibliografiskt sätt. En grov förenkling hade varit att beskriva musikpedagogisk körforskning som körpraktiskt och musikvetenskaplig körforskning som körhistoriskt inriktad. Stockholm 1915–1922 The Singing People: An Advocate for Congregational Singing. “Die Bedeutung der handschriftlichen Uberlieferung für die Hymnologie”. Även om det finns många exempel på en sådan uppdelning, pekar nyare forskning på att disciplingränserna håller på att förskjutas mot en mindre skarp dikotomisering. A Global Bibliography KÖRFORSKNING: NÅGRA PERSPEKTIV Vad innebär fältet ”körforskning” som här står i fokus? Tyresö 1970–1986  Svensk körsång: KÖRSAMs tidning. Wolfenbüttel 1929– Kuskbocken: medlemsblad för Västernorrlands körsällskap. New York 1869– 1871 Tidskriften KFUM-sången: medlemsblad Sveriges KFUM:s sångarförbund. I Sverige tycks sångkörer och dess ledare generellt sett endast i mindre utsträckning ha tillvaratagit och nyttiggjort körforskningsrelaterade resultat. Detta är en av de slutsatser man kan dra av Karin Johanssons, Musikhögskolan i Malmö, intervjustudie med ledande kördirigenter i Sverige. A Global Bibliography inte minst av ett samspel av musikaliska och sociala topoi i en kommunikativ situation. “Das Kirchenlied als Ort kritischer 44 © Ursula Geisler Choral Research.

Leave a Reply

  1. free online dating sites in south africa 17-Jul-2017 19:01

    Choose a star rating for each site and then write a short message.

  2. genomedating com 28-Jul-2017 17:16

    constantly improving online chat, monitors the culture of communication.